Heceleme

Türkçede “heceleme” için en önemli nokta ünlü harflerdir. Her hecede sadece bir ünlü harf bulunur.

İs - tan - bul

Hep Türk - çe

Tür - ki - ye

U - lus - lar - a - ra - sı

Yabancı sözcükler de her hecede sadece bir ünlü olacak şekilde hecelenir.

Film

Tren

Gram

Sa - at

Psi - ko - log

Prog - ram

Satır sonunda bir kelimeyi bölmek için hecelemeye başvururuz.

 

…………………………annesin-

den çok korkardı.

…………………………annesi-

ni çok severdi